VARFÖR EN uppförandeKOD?

Cibes Lift Group AB:s kärnvärden – professionellt, progressivt and personligt – ska återspegla vår företagskultur. Cibes tror på ansvarsfullt socialt och etiskt beteende samt att människorna som
arbetar på Cibes inte ska berövas sina mänskliga rättigheter eller lida vare sig fysiskt eller mentalt av sitt arbete. Vår ambition är att leva upp till våra intressenters förväntningar. Därför är Cibes och dess medarbetare skyldiga att följa höga standarder på professionell och etisk praxis. Detta är grunden och anledningen till att vi har antagit denna uppförandekod.

Användningen av termen Cibes i detta dokument avser kollektivt Cibes Lift Group AB/Cibes Holding AB och dess dotterbolag.

PRAKTISKA RIKTLINJER

I vårt dagliga arbete kan vi då och då möta situationer som inte uttryckligen omfattas av uppförandekoden (Code of Conduct) eller andrapolicyer och vägledande dokument. Ofta är det en
fråga om sunt förnuft eller vår sunda bedömning. Om vi är osäkra på rätt beteende i en specifik situation bör vi ställa oss själva eller diskutera med en chef eller kollega, följande frågor:

 • Är det förenligt med vår uppförandekod?
 • Är det lagligt?
 • Är det etiskt?
 • Kommer det reflektera bra på Cibes Lift Groups varumärke?

OMFATTNING

Denna uppförandekod omfattar Cibes, alla medarbetare, dotterbolag samt Cibes Holding AB. Koden omfattar även den tredje parten så som byråarbetare, konsulter, underleverantörer och andra som arbetar för Cibes räkning. Dotterbolagen får implementera sin egen uppförandekod, där bestämmelserna i denna uppförandekod ska vara miniminormen. Med dotterbolag avses varje juridisk
enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under samma kontroll som Cibes, oavsett registreringsland.

Vice President/Managing Director/Country Manager (“VP/MD/CM”), Eller den person som utses av VP/MD/CM är skyldig att regelbundet granska uppförandekoden och andra företagspolicyer med
nyanställda samt med andra medarbetare. Detta så att alla parter är fullt medvetna om riktlinjerna och vad de betyder i det relevanta sammanhanget.

Brott mot denna uppförandekod kan leda till disciplinära åtgärder, som kan resultera i uppsägning. Dessutom kommer Cibes att rapportera överträdelse av lagar och regler till berörda myndigheter.
Medarbetare bör vara medvetna om att – förutom alla disciplinåtgärder som Cibes kan vidta vid brott mot denna uppförandekod – de kan bli föremål för lagföring, fängelse och böter, inklusive ersättning till Cibes, regeringen eller någon annan person eller enhet för förluster eller skador som uppstått till följd av överträdelse av denna uppförandekod. Dessutom måste medarbetare vara medvetna om att Cibes som företag kan bli föremål för lagföring, böter eller andra rättsliga åtgärder på grund av olagligt eller felaktigt beteende från sina medarbetare.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSMILJÖ

Cibes respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive den internationella propositionen om mänskliga rättigheter och principerna om grundläggande rättigheter som anges i
den internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet. Cibes strävar efter att undvika överskridande av andras mänskliga rättigheter och att ta itu med negativa effekter på de mänskliga rättigheterna som Cibes är inblandad i.

Rättvisa anställningsvillkor

Cibes medarbetare bör åtminstone beviljas lagstadgad eller av CBA bestämd årlig ledighet, sjukledighet och föräldraskapsledighet utan negativa konsekvenser. Varje medarbetare ska
tillhandahållas skriftlig dokumentation med grundläggande anställningsvillkor. Löner och villkor ska vara rimliga och följa tillämplig lag, kollektivavtal eller branschstandarder. Den normala arbetsveckan ska på vanlig basis inte överstiga en normal arbetsvecka enligt lokala regler och arbetstiden ska överensstämma med tillämplig begränsning av arbetstidslagen.

Nolltolerans mot barnarbete och tvångsarbete

Cibes accepterar inte barnarbete. Lägsta arbetsålder på Cibes ska vara fullföljande ålder för grundskola som är 16 år. I de fall arbetstagare kan vara yngre än 18 år ska de juridiska
begränsningarna för typ av arbetet oh arbetstid följas noggrant och följas. Cibes accepterar inte någon form av tvångsarbete. Tvångsarbete enligt denna kod innefattar, men är
inte begränsat till, hot eller risk för böter för att inte utföra arbete, deposition eller krav på att sätta in personliga tillhörigheter.

Lika behandling och möjligheter

Alla medarbetare ska behandlas rättvist. Ingen diskriminering, trakassering eller utsättning av något slag accepteras. Detta inklusive men inte begränsat till diskriminering med hänvisning till kön,
transsexuell identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, medlemskap i fackförening eller någon annan potentiell diskriminerande
faktor.

Föreningsfrihet och organisationsrätt

Cibes respekterar våra medarbetares rätt att ansluta sig till eller inte gå med i en förening efter eget val, att organisera och förhandla kollektivt i enlighet med tillämplig lag. Ingen medarbetare riskerar att bli trakasserad eller vedergälld för att utöva sådan rätt.

Alkohol- och/eller drogmissbruk

Cibes tolererar eller tillåter inte alkoholmissbruk eller användning/distribution av olagliga droger i någon av företagets lokaler. Ingen får arbeta under påverkan av alkohol eller ett ämne som hindrar
medarbetare från att utföra sina uppgifter säkert och effektivt.

Arbetsmiljö

Cibes strävar alltid efter att ge en bra och säker arbetsmiljö. Vi arbetar systematiskt med frågor om hälsa och säkerhet för våra medarbetare. Tillämplig lagstiftning och föreskrifter om arbetsmiljö ska
följas.

God affärsetik

Alla medarbetare och representanter förväntas visa ärlighet och integritet när det gäller andra medarbetare, kunder, leverantörer, affärspartners, organisationer och myndigheter. Cibes respekterar
lagar och förordningar i de länder där Cibes verkar och kräver att dess medarbetare och representanter gör detsamma. Uppförandekoden ersätter inte lagstiftningen och om uppförandekoden
strider mot lagstiftningen har lagstiftningen företräde. Men om uppförandekoden föreskriver högre standarder än lagstiftningen ska uppförandekoden följas.

Anti-mutor och korruption

Cibes accepterar inte mutor eller korruption. Cibes medarbetare får inte erbjuda, ge eller begära gåvor, tjänster, löften, betalning, underhållning eller andra värdefördelar till någon person med avsikt
att på ett felaktigt sätt påverka ett beslut. På samma sätt ska ingen medarbetare acceptera en förmån om det finns en avsikt att påverka beslutsfattandet. Cibes policy mot mutor och korruption innehåller detaljerad information.

Intressekonflikt

Alla medarbetare har en skyldighet att vara transparenta i sina affärsrelationer och bedriva affärer på ett sätt som undviker faktiska eller upplevda intressekonflikter. Cibes Förbjuder strikt aktiviteter eller relationer, direkta eller indirekta, för sina medarbetare som skapar någon faktisk eller potentiell intressekonflikt.

Konkurrenslagar

Cibes deltar inte i konkurrenshämmande avtal, praxis eller kombinationer. Vi stöder och strävar efter att uppnå rättvis konkurrens. Cibes medarbetare ska följa all relevant konkurrenslagstiftning och
regler. Därför ska medarbetare avstå från att ingå konkurrensbegränsade avtal eller utbyta olaglig prissättning och/eller marknadsföringsinformation med konkurrenter.

Respekt för konfidentiell information

All information som, om den avslöjas, på något sätt riskerar att placera Cibes i en ofördelaktig position och/eller information som Cibes rimligen vill ska vara konfidentiell, ska behandlas konfidentiellt. Sådan information får endast avslöjas för alla som behöver informationen för att utföra arbete. Varje medarbetare ska iaktta sekretess i enlighet med sitt anställningsavtal både under anställningstid och efter anställningstid.

Produktsäkerhet

Produkter som tillverkas av Cibes ska alltid uppfylla kundernas förväntningar. Därför ska alla produkter uppfylla kraven för produktsäkerhet i enlighet med gällande lagar och förordningar.
Överensstämmelse med produktsäkerhetslagar och regler ska testas regelbundet.

UPPFÖRANDEKOD I FÖRHÅLLANDE TILL VÅRA AFFÄRSPARTNERS, LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS

Alla medarbetare förväntas informera Cibes affärspartners (distributörer och leverantörer) om uppförandekoden. Varje affärspartner ska förses med en kopia av uppförandekoden samt en kopia v
Cibes uppförandekod för affärspartners. Affärspartnerna förväntas ta hänsyn till och följa denna uppförandekod samt uppförandekoden för affärspartners. Överträdelser av uppförandekoden och/eller Uppförandekoden för affärspartners kan äventyra affärspartners affärsförhållande med Cibes, så pass
så affärsförhållandet avslutas.

REDOVISNING, INFORMATION OCH FINANSIELL RAPPORTERING

Cibes arbetar för att företagsinformation ska vara öppen, korrekt, kontinuerlig, snabb och av högsta kvalitet samt;

 • Följa alla lagar och andra författningar.
 • Vara tydligt urskiljbar I sin kommersiella karaktär
 • Vara uppmärksam på känsligheter som rör kulturella värden, kön, ras, sexuell läggning och religion;
  och inte använda teman, bilder, symboler eller figurer som sannolikt kan anses vara olagliga,
  stötande, politiska, religiösa eller förnedrande.

PERSONLIGT ANSVAR OCH VISSELBLÅSNING

Alla medarbetare måste studera uppförandekoden och är ansvariga för att känna till relevantlagstiftning, policyer och föreskrifter. Om en medarbetare har problem, vill göra ett klagomål eller rapportera ett brott mot uppförandekoden ska VP/MD/CM kontaktas och informeras. Om medarbetaren av någon anledning inte kan/vill rapportera problemet till VP/MD/CM, måste medarbetaren rapportera problemet till Cibes Compliance Officer.

För mer information, se Cibes policy om visselblåsning.

Alla rapporter kommer att tas på allvar och granskas på lämpligt sätt. En medarbetares information kommer att behandlas konfidentiellt och ingen medarbetare kommer att utsättas för någon form av vedergällning (såsom diskriminering, trakasserier, uppsägning av anställning) för att rapportera brott mot uppförandekoden, tillämplig lag i god tro eller delta i företagets utredning av ett klagomål.